معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی